تبلیغات

تعبیر خواب توت – مفهوم دیدن توت سفید و شاه توت در خواب چیست؟

تعبیر خواب توت خوردن از نظر علما تعبیر خواب توت - مفهوم دیدن توت سفید و شاه توت در خواب چیست؟

تعبیر خواب توت – مفهوم دیدن توت سفید و شاه توت در خواب چیست؟

تعبیر خواب توت چیست؟ دیدن توت در حالت کلی خوب است اما باید دید توت را با چه شرایطی دیده اید. بی شک تعبیر خواب توت سفید با شاه توت متفاوت است. برای اینکه دقیقا متوجه خوابی که دیده اید شوید با تعبیر خواب نسیم فان همراه باشد.

معبران می گویند:

دیدن توت به فصل خودش یعنی در اوایل تابستان خیلی بهتر است که در غیر فصل دیده شود. البته در غیر فصل هم دیدن توت شیرین بد نیست اما در فصل آن بهتر ذکر شده .

تعبیر خواب توت

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن توت در خواب بر سه وجه است.

اول: مال دنیا،

دوم: منفعت از کسب خویش،

سوم: دعوا و نزاع از برای زن.

تعبیر خواب خوردن توت

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

چنانچه زنی خانه دار در خواب ببیند که توت می‌خورد از جانب دخترش و دامادش کامروایی و سر فرازی می‌یابد. اگر زن جوانی این خواب را ببیند باردار می‌شود و دختر می‌آورد. اگر پدری ببیند که توت شیرین می‌خورد پسرش یا نوه پسری او موجب شیرین کامی وی می‌شوند. خوردن توت شیرین و سفید برای دختران و پسران جوان مبشر عشق و عاطفه و کامروایی است. برداشتن و خوردن توت از روی زمین بد نیست اما خوب هم نیست چون مال حرام و مال یتیم تعبیر شده.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

خوردن توت در خواب، بر دستیابی به مقام و شخصیتی بزرگ و سودمند دلالت دارد.

آنلی بیتون می‌گوید:

خوردن توت سفید در خواب، نشانه نومید شدن و یأس شدید است.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب توت فرنگی ، خوردن توت فرنگی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خرتوت (شاه توت)

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند که خرتوت همی خورد، دلیل که غمگین و متفکر شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن توت سرخ یا خر توت در خواب نیکو نیست چه آن را بر درخت مشاهده کنیم و چه داشته باشیم و بخوریم. توت سرخ غم و رنج و بلا و مصیبت است بخصوص اگر در خواب ببینیم که می‌خوریم و ترشی آن را حس می‌کنیم و آزردگی می‌یابیم.

معبران می گویند:

اگر کسی خواب ببیند که خرتوت می خرد، ثروت و مال خود را هدر می دهد. اگر کسی ببیند که از درخت خرتوت جمع می کند، به زحمت و سختی حقوق خود یا مال و ثروتی را از مردی بخیل خواهد گرفت. اگر ببیند که خرتوت به خانه خود می آورد، مال و ثروتی را که از کار سخت به دست آورده، صرف عیال و همسرش خواهد کرد. اگر ببیند که خرتوت های خود را در آتش می پزد، شخصی بزرگ و زورگو، آن مال و ثروت را از او خواهد گرفت. تعبیر خواب توت - مفهوم دیدن توت سفید و شاه توت در خواب چیست؟

تعبیر خواب توت – مفهوم دیدن توت سفید و شاه توت در خواب چیست؟

تعبیر خواب توت سفید (شیرین)

محمدبن سیرین می گوید:

توت شیرین به هنگام خود خوردن، دلیل که به قدر آن از کسب خویش روزی یابد. اگر این خواب به هنگام رسیدن توت بیند، نیکوتر است. اگر نه به وقت آن بود، دلیل بر غم و اندوه کند.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند توت شیرین می‌خورد، دلیل که از مردی جوانمرد عطا یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

توت سفید یا توت شیرین نیکو است که در خواب دیده شود. چه بر درخت ببینیم و چه داشته باشیم و بخوریم. البته در غیر فصل هم دیدن توت شیرین بد نیست اما در فصل آن بهتر ذکر شده.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن توت سفید در خواب، علامت آن است که بیمار شدن مانع رسیدن شما به خواسته‌هایتان خواهد شد. برای تسکین روحی شما افرادی به دیدارتان خواهند آمد.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب پرتقال ، خوردن پرتقال در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب درخت توت

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینیم که درخت توت در خانه داریم و این درخت سر سبز و گسترده و بارور و برومند است، خانه ما کانون نعمت و رفاه و فراخی و روزی و سلامت خواهد شد. خواب ما می‌گوید ریشه خوشبختی در خانواده مانند ریشه توت کهن گسترده و عمیق است و بر میوه درخت توتی که می‌بینیم سالیان دراز، به اندازه عمر درخت توت، ما را نعمت خواهد داد و کام افراد خانواده را شیرین خواهد کرد و چه بسا نسلی دیگر هم از آن بهره مند شود چون معمولاً درخت توت از نسلی به نسل دیگر می‌رود. اگر در خواب دیدید که درخت توتی در راهی و رهگذری بود و شما به آن رسیدید و هوس کردید از میوه‌اش چیدید و خوردید نیکو است و خواب شما می‌گوید که خودتان تنها (منهای خانواده) سودی می‌برید و شیرین کام می‌شوید. اگر در عالم خواب دیدید که شاخه و برگ درخت توت از دیواری گذشته و به کوچه ریخته یا آویخته و شما هنگام عبور از میوه آن درخت کندید و در دهان گذاشتید و شیرینی آن را حس کردید خواب شما می‌گوید سودی می‌برید که سود دهنده را نه می‌شناسید و نه اگر بشناسید او به این سود دهی رضایت می‌دهد. به زبان دیگر دزدانه سود می‌برید. تعبیر خواب توت - مفهوم دیدن توت سفید و شاه توت در خواب چیست؟

تعبیر خواب توت – مفهوم دیدن توت سفید و شاه توت در خواب چیست؟

تعبیر خواب شکستن درخت توت

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

حال اگر شاخه درخت توت را شکسته و توت خوردید خواب شما می‌گوید با آزار و زیان رساندن به دیگران سود می‌برید و کار شما موجب ملال و آزردگی صاحب مال می‌شود که البته از نظر اجتماعی خوب نیست اما از جهت شما خوابی نیکو است.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب انار ، خوردن انار در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب چیدن توت

تعبیرگری می گوید:

چنان چه دختر مجردی خواب ببیند به تنهایی مشغول چیدن و خوردن توت سفید باشد این یک رویای خوب است و بیانگر این است که در آینده ی نزدیک خواستگاری برای او پیدا می شود که دارای اخلاقی حسنه و رفتاری نیک است و با وصلت با چنین مردی به خوشبختی خواهد رسید در واقع میتواند علامت یک ازدواج موفق باشد.

معبران می گویند:

اگر ببینی از درخت، شاه توت چیده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن در کسب و کار خودت از مردی خسیس مال و اموالی را بدست می‌آوری.

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

مطالب متنوع دیگر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده)
Loading...

درباره سایت

کلیه مطالب سایت توسط ربات از خبرگزاری های معتبر و سایتهای فارسی زبان به همراه لینک منبع باز نشر می شود و سایت ما هیچ مسئولیتی نسبت به آنها ندارد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را از طریق لینک گزارش تخلف در قسمت پایین به ما اطلاع دهید تا رسیدگی شود.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار